Khảo thí

Tên Bộ phận
Phan Quốc Nghĩa Trưởng phòng
Trần Kim Khánh Phó Trưởng phòng
Nguyễn Văn Tùng Lâm Phó Trưởng phòng
Trần Anh Thảo Tuyển sinh
Mai Minh Thuận Tuyển sinh
Từ Thị Kim Chi Điểm số
Từ Thị Kim Trang Điểm số
Trần Hoàng Phương Thúy Điểm số
Hồ Thị Thùy Trang Nhân bản tài liệu
Huỳnh Văn Sà Rện Nhân bản tài liệu
Kiên Xuân Tường Vy Điểm số
Nguyễn Thị Ngọc Mai Điểm số
Thạch Kọng Saoane Điểm số