07 - Đề nghị thay đổi liên quan đến khóa luận tốt nghiệp