13 - Biên bản ghi nhận sự cố bất thường trong khi thi