2. Quyết định số 630 ngày 15/2/2017 ban hành Quy định tổ chức thi tốt nghiệp