3. Quyết định số 4001 ngày 21/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 4138/QĐ-ĐHTV ngày 9/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về Quy định đánh giá học phần