6. Quyết định 4794 ngày 31/8/2021 ban hành Quy định bổ sung một số điều của Quy đinh Đánh giá học phần được ban hành kèm theo Quyết định số 4138/QĐ-ĐHTV ngày 09/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh