ĐĂNG KÝ  CẤP BẢNG ĐIỂM

 đăng ký cấp bảng điểm  Học kỳ
bảng điểm Toàn khóa

ĐĂNG KÝ THI FOR SCHOOL

chứng nhận năng lực Tiếng Anh B1
dành cho sinh viên hệ chính quy

ĐĂNG KÝ THI VSTEP

chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam