Đặc điểm tình hình

Chi bộ 27 (Phòng Khảo thí và phòng Đảm bảo chất lượng) hiện có 13 đảng viên.
Trong đó:
    + Đảng viên chính thức: 12 đồng chí
    + Đảng viên dự bị: 01 đồng chí
    + Dân tộc Khmer: 01 đồng chí
    + Nữ: 06 đồng chí
Trình độ:
    + Cao cấp chính trị: 01 đồng chí
    + Trung cấp chính trị: 07 đồng chí
    + Tiến sĩ 03 đồng chí
    + Thạc sĩ: 06 đồng chí
    + Đại học: 03 đồng chí
    + Cao đẳng: 00 đồng chí
    + Trung cấp và trình độ khác: 00 đồng chí