Chức năng

Phòng Khảo thí là đơn vị thuộc Trường, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác khảo thí của trường.

Nhiệm vụ

a) Xây dựng tiêu chuẩn tốt nghiệp của loại hình đào tạo trước khi xây dựng các loại hình tổ chức khảo thí.

b) Làm các loại đề tài và tổ chức hình thức thi cho tất cả các môn học của Trường.

c) Tổ chức quản lý điểm thi học phần; phân tích, xử lý kết quả thi. Lưu trữ bảng kết quả học tập (bảng điểm gốc) của sinh viên thuộc các bậc, hệ đào tạo của trường (trừ bậc sau đại học).

d) Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa chuyên môn và các phòng chức năng trong công tác tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần; làm thường trực hội đồng thi kết thúc học phần.

đ) Phối hợp với các đơn vị đào tạo, bộ môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho các môn học, trước nhất là các môn học chung; cải tiến và phát triển những phương pháp thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành và các hệ bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo.

e) Xây dựng qui trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi cuối khóa, thi tín chi.

f) Phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo trong việc tổ chức và thực hiện tuyển sinh các hệ, bậc đào tạo của trường.

g) Ký duyệt và cấp giấy chứng nhận kết quả học tập toàn khóa, bảng điểm học kỳ và năm học; các giấy tờ khác cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng (chính quy, vừa làm vừa học) thuộc thẩm quyền của đơn vị.

h) Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định đối với các lĩnh vực có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

i) Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường.

j) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, theo sự phân công của Hiệu trưởng.