DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN CẤP ĐƠN VỊ PHÒNG KHẢO THÍ CÔNG NHẬN NĂM HỌC 2020-2021
STT HỌ VÀ TÊN TÊN SÁNG KIẾN GHI CHÚ
1 Trần Kim Khánh Xây dựng Quy trình tổ chức thi đánh giá năng lực Tiếng Anh
trên máy vi tính theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
dùng cho Việt Nam tại Trường Đại học Trà Vinh.