Kỉ yếu “Trường Đại học Trà Vinh – Dấu ấn hành trình 20 năm phát triển”
https://tuyensinh.tvu.edu.vn/kyyeutvu2021/mobile/index.html