Quy định ban hành quyết định tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19