Thông báo dời lịch thi Tiếng Anh ForSchool từ tháng 09/2021 sáng tháng 12/2021

Căn cứ Kế hoạch số 1391/KH-ĐHTV ngày 13 tháng 4 năm 2021 về việc Tổ chức thi và cấp chứng nhận năng lực Tiếng Anh For School.

Căn cứ Thông báo số 1392/TB-ĐHTV ngày 13 tháng 4 năm 2021 về việc Tổ chức thi và cấp chứng nhận năng lực Tiếng Anh For School.

Căn cứ Công văn số 2350/UBND-KGVX ngày 21/6/2021 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Phòng Khảo thí, trân trọng thông báo đến các thí sinh tham gia Kỳ thi như sau:

- Các thí sinh đã đăng ký ngày thi 11,12/09/2021 được chuyển sang ngày thi 25, 26/12/2021.

2. Nhà trường sẽ thông tin cụ thể về việc tổ chức kỳ thi trên trang thông tin điện tử https://khaothi.tvu.edu.vn, qua hệ thống tin nhắn,

thư điện tử của thí sinh và có văn bản gửi đến các đơn vị phối hợp. Nhà trường rất mong thí sinh và đơn vị phối hợp thông cảm cho sự thay đổi này.

Các thông tin về kỳ thi và cấp chứng nhận năng lực Tiếng Anh For School sẽ được cập nhật trên trang thông tin điện tử,

mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 02943 855944 hoặc 0965 855944 và địa chỉ email tuyensinh@tvu.edu.vn

Thông tin liên hệ:

- Trang điện tử: https://khaothi.tvu.edu.vn 

- Email: tuyensinh@tvu.edu.vn

- Điện thoại: 02943855944 - 0965855944

- Facebook: facebook.com/tvu.edu.vn

- Zalo: tuyển sinh Trường Đại học Trà Vinh